Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid
Chef Horeca & Catering stelt uw interesse in onze onderneming en uw bezoek aan onze site zeer op prijs. De spelregels voor het gebruik van onze site hebben wij neergelegd in deze gebruiksvoorwaarden en wij verzoeken u vriendelijk hiervan goede kennis te nemen.

Gebruiksvoorwaarden
Op de toegang tot en het gebruik van de websites www.chefcatering.nl, www.brasseriecinechef.nl, www.feestcafedekroeg.nl, www.chefburgersenlounge.nl of de daarbij behorende web of e-mailadressen zijn de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden (de "gebruiksvoorwaarden") van toepassing. Door de site te bezoeken en/of de inhoud daarvan te bekijken, accepteert u de gebruiksvoorwaarden zonder enige beperking of enig voorbehoud, voor zover dit door de toepasselijke wetgeving is toegestaan.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Chef Horeca & Catering heeft alle informatie op de site zorgvuldig gecontroleerd en doet haar best deze zoveel mogelijk up-to-date te houden. Niettemin geeft Chef Horeca & Catering geen enkele garantie met betrekking tot de volledigheid, actualiteit of nauwkeurigheid van welke informatie op de site dan ook. Daarbij wordt opgemerkt dat de definitieve versie van een publicatie of persbericht, de origineel geprinte of gedrukte versie daarvan is.

Chef Horeca & Catering is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade, hoe ook genaamd, die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de site en/of het toepassen, verwerken of ander gebruik van de op de site aanwezige informatie. Chef Horeca & Catering is evenmin aansprakelijk voor schade door mogelijke virussen die uw computer door het gebruik van de site kunnen infecteren of het verlies van programma's of andere gegevens op uw informatieverwerkingssysteem of anderszins. Geen enkel deel van de informatie op de site vormt of mag worden opgevat als een uitnodiging door of namens Chef Horeca & Catering om met u een overeenkomst aan te gaan. Chef Horeca & Catering geeft geen garanties van welke aard dan ook met betrekking tot een andere websites waarop u via de site van Chef Horeca & Catering toegang krijgt of van waaruit toegang wordt verleend tot de site. Dergelijke links worden slechts gegeven voor gemaksdoeleinden en Chef Horeca & Catering is niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina's op andere websites.

Chef Horeca & Catering streeft ernaar de site continu toegankelijk te hebben, maar is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen, op welke wijze dan ook ontstaan, als gevolg van het feit dat de site om welke reden dan ook op enig moment niet beschikbaar is. De site kan door Chef Horeca & Catering tijdelijk of definitief buiten werking worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Auteursrecht
Het auteursrecht op de inhoud van de site en alle downloads komt toe aan Chef Horeca & Catering. Alle rechten ter zake zijn voorbehouden. De informatie op de site, met inbegrip van, echter zonder hiertoe beperkt te zijn, tekst, presentaties, cijfers, afbeeldingen en geluid mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Chef Horeca & Catering niet worden gereproduceerd, overgedragen, gedistribueerd of opgeslagen. Chef Horeca & Catering verleent het recht (gedeeltes van) de inhoud van de site voor persoonlijk gebruik te kopiëren, op te slaan, te tonen en te reproduceren mits:

1. deze inhoud uitsluitend wordt gebruikt voor informatiedoeleinden en niet voor commerciële en/of politieke doeleinden.

2. op elke kopie of gedeelte daarvan wordt vermeld dat de kopie afkomstig is van de site.

3. het aanbrengen van wijzigingen in de inhoud van de site is uitdrukkelijk verboden.

Merken en logo's
Alle op de site afgebeelde handelsnamen en merken (woord- en/of beeldmerken), en logo's zijn geregistreerd door Chef Horeca & Catering. Uit niets op de site kan worden afgeleid dat enige licentie of recht op het gebruik van deze merken en/of logo's is gegeven. Hiervoor is vereist dat schriftelijke toestemming wordt gegeven door Chef Horeca & Catering. Elk gebruik en/of misbruik van deze merken en/of logo's is strikt verboden.

Specifieke software die via de site beschikbaar wordt gesteld
Eventuele software die beschikbaar wordt gesteld om van de site te downloaden (de 'software') is het auteursrechtelijk beschermde werk van Chef Horeca & Catering en/of de derde leverancier van de software. Op het gebruik van de software zijn de bepalingen van toepassing van de licentie-overeenkomst met de eindgebruiker die bij de software gevoegd is of in de software is opgenomen (de 'licentie-overeenkomst'). Het is mogelijk dat een eindgebruiker dient in te stemmen met de bepalingen uit de licentie-overeenkomst alvorens hij de software kan installeren. De software wordt uitsluitend ter beschikking gesteld om te downloaden door eindgebruikers in overeenstemming met de licentie-overeenkomst. De reproductie of herdistributie van de software in strijd met de licentie-overeenkomst kan resulteren in civiel-rechtelijke en/of strafrechtelijke boetes. Het kopiëren van de software voor verdere reproductie of herdistributie is uitdrukkelijk verboden. Chef Horeca & Catering sluit hierbij alle garanties met betrekking tot de software uit.

Privacybeleid en Gebruiksvoorwaarden
Chef Horeca & Catering acht zich verplicht uw privacy zoveel mogelijk te beschermen en neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen om van of over u verkregen informatie zoveel mogelijk te beschermen tegen onbevoegd gebruik.

Op sommige plaatsen op de site vragen wij u om informatie te verstrekken. De door u verstrekte persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw e-mail adres, kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. Als u bijvoorbeeld gegevens verstrekt omdat u van ons informatie wilt ontvangen (zoals bijvoorbeeld persberichten, reserveringen of andere informatie), dan kunnen wij uw gegevens opslaan. Met behulp van deze gegevens kunnen wij aan uw verzoek om informatie voldoen.

Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken voor marketing- en promotiedoeleinden ten behoeve van Chef Horeca & Catering. Wij zullen uw persoonlijke gegevens echter niet verkopen of ter beschikking stellen aan derden.

Als u niet wilt dat wij uw gegevens voor deze doeleinden gebruiken, dan kunt u dit voorkomen door uw verzoek per e-mail te versturen naar het onderstaande adres.

Als u informatie bekijkt of download, kunnen wij uw bezoek registreren door het gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een klein data-element dat een website naar uw browser kan sturen, waarna dat in uw computer wordt opgeslagen, zodat u bij een volgende bezoek door ons zult worden herkend. Dankzij deze cookies kan Chef Horeca & Catering de informatie afstemmen op uw voorkeuren en zien welke gedeelten van de site het meest bezocht worden. De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat zij cookies accepteren. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Wanneer u dit doet, kunt u echter niet altijd optimaal gebruik maken van de Site. Op de Site kunnen zogenaamde links staan naar websites die niet van Chef Horeca & Catering Group zijn. Chef Horeca & Catering is niet verantwoordelijk voor wijze waarop dergelijke websites met privacy omgaan.

Wijzigingen en toepasselijk recht
Chef Horeca & Catering behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. U bent aan deze wijzigingen gebonden en dient derhalve regelmatig deze pagina te bezoeken teneinde de alsdan geldende Gebruiksvoorwaarden waaraan u gebonden bent te lezen. Chef Horeca & Catering beheert deze site vanuit haar hoofdkantoor te Vroomshoop. Voor eventuele op- en/of aanmerkingen, suggesties en klachten kunt u zich schriftelijk wenden tot:

Chef Catering
Brasserie CineChef
Feestcafé de Kroeg
Chef Burgers & lounge

Telefoon: 053 850 47 60
via e-mail adres: info@chefhorecaencatering.nl

De Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en uitgelegd naar Nederlands recht en u stemt erin toe dat eventuele geschillen in verband met het privacybeleid en/of de gebruiksvoorwaarden of de uitvoering daarvan worden beslecht door de bevoegde rechter te Almelo, Nederland. Indien een bevoegde rechter een bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden niet rechtsgeldig of niet uitvoerbaar acht, worden de ongeldige bepalingen van de gebruiksvoorwaarden geacht uit de gebruiksvoorwaarden te zijn geschrapt en zijn de resterende bepalingen van de gebruiksvoorwaarden onverkort van kracht.

Met vriendelijke groet,

Directie Chef Horeca & Catering