Privacystatement

Geachte websitebezoeker,

Chef Horeca & Catering en handelsnamen kunnen persoonsgegevens over u verwerken en verwerven, doordat u gebruik maakt van de diensten van Chef Horeca & Catering, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een inschrijfformulier of reserveringsformulier op de diverse websites aan Chef Horeca & Catering verstrekt. Ook verstrekt u gegevens aan ons over uw te reserveren groeps activiteit, catering of banqueting. De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

o Voornaam o Voorletters o Achternaam
o (Post)adres o Telefoonnummer o Mobiel nummer
o Mailadres o IP-adres o Bankrekeningnummer
o Geboortedatum o Geslacht o Geboorteplaats
o Leeftijd o Activiteit o Aard van uw reservering

  

Waarom heeft Chef Horeca & Catering persoonsgegevens nodig?

Chef Horeca & Catering verwerkt uw persoonsgegevens om u in te kunnen plannen voor uw reservering, en/of uw catering of banqueting opdracht zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Dit dient ter uitvoering van de Uniforme Voorwaarden Horeca die u met ons sluit op het moment van reserveren. Wanneer u niet de gevraagde persoonsgegevens aan ons verstrekt, kunnen wij niet de gevraagde dienst leveren. Daarnaast kan Chef Horeca & Catering uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden. Hier valt onder andere het toesturen van een nieuwsbrief onder.

Worden uw gegevens gedeeld? Chef Horeca & Catering verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In praktijk komt dit erop neer dat uw persoonsgegevens verder met niemand zullen worden gedeeld.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Chef Horeca & Catering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld worden. Echter omdat u zaken met ons doet, vinden wij het noodzakelijk uw gegevens te bewaren totdat u aangeeft dit niet meer te wensen. De gegevens die nodig zijn voor het opmaken van facturen worden minimaal 7 jaar bewaard daar wij dit wettelijk verplicht zijn. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering schriftelijk indienen bij Chef Horeca & Catering. Chef Horeca & Catering zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek reageren. Mochten wij in uw ogen niet goed omgaan met uw gegevens dan behoudt u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Chef Horeca & Catering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.

Disclaimer

De tekst van dit Privacystatement kan door Chef Horeca & Cateringworden aangepast, gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Met vriendelijke groet,

Directie Chef Horeca & Catering